Reklāmkarogs
 

Biedrības statūti
 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības nosaukums ir „MITAU Airsoft Team”, turpmāk tekstā „Biedrība”.


2.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

Biedrība tiek nodibināts uz nenoteiktu laiku.

3.nodaļa. Biedrības mērķis.

3.1. Biedrības mērķis ir apvienot savus biedrus, lai:
3.1.1. Veicināt airsofta spēles popularitāti sabiedrībā, vadīt un līdzdarboties tās attīstībā.
3.1.2. Organizatoriska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu biedrībām, uzņēmumiem, klubiem un privātpersonām.
3.1.3. Veicināt airsofta sporta attīstību, airsofta biedrību izveidi un attīstību.
3.1.4. Veicināt airsofta atzīšanu Latvijā, kā oficiālu sporta veidu.
3.1.5. Veicināt jauniešu piesaistīšanu fiziskai kultūrai.


4.nodaļa. Biedrības dibinātāji, turpmāk tekstā „Valde”.

4.1. Dibinātāji dibinot biedrību kļūst par sākotnējo Biedrības Valdi un Valdes locekļiem.
4.2.Valdes locekļi ievēl no Valdes locekļiem Biedrības Vadītāju.


5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura ar Valdes lēmumu tiek apstiprināta, kā Biedrības biedrs.
5.2. Lai iestātos Biedrībā, pieteicējam Valdei ir jāiesniedz iesniegums (1. pielikums).
5.3. Pieteicējam Valde nosaka pārbaudes laiku, izņemot gadījumus, ja Valde vienojas par pieteicēja pieņemšanu Biedrībā uzreiz bez pārbaudes laika.
5.4. Valde, saņemot 5.2. punktā minētos dokumentus, sasauc Valdes sēdi, lai lemtu par pieteicēja uzņemšanu Klubā. 
5.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt visas Biedrības biedru kopsapulcei. Ja arī Biedrības biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 6 mēnešu termiņa izbeigšanās.
5.6. Kad pieteicējs tiek uzņemts par Biedrības biedru viņam jāsamaksā Biedrības iestāšanās nauda, kuru nosaka Valde atsevišķā lēmumā, kā arī jāmaksā Biedrības biedra naudu. 
5.7. Biedrības biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei;
5.8. Biedrības biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja: 
5.8.1. Biedrības biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis Biedrības biedra naudu bez attaisnojoša iemesla;
5.8.2. Biedrības biedrs nepilda Biedrības biedru kopsapulces un Valdes lēmumus;
5.8.3. Biedrības biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
5.8.4. Biedrības biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.8.5. Neatkarīgi no statūtu noteikumiem biedru var izslēgt no biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai.
5.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo Biedrības biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedrības biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par Biedrības biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.nodaļa Biedrības modelis
6.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir Biedrības biedru sapulce jeb Kopsapulce, Valde, Biedrības Vadītājs.

Biedrības biedru Kopsapulce

6.2. Augstākā Biedrības lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, ko sasauc Valde ne retāk kā vienu (1) reizi gadā.

6.3. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse (1/2) biedru. Ja izrādās, ka Kopsapulce nav lemttiesīga, nekavējoties tiek izsludināta atkārtota Kopsapulce ar to pašu dienas kārtību, kas ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi (2) Biedrības biedri. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību Biedrības biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pirms Kopsapulces paziņo Biedrības Vadītājs.

6.4. Ārkārtas Kopsapulce sasaucama, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā (1/10) daļa Biedrības biedru, izņemot Statūtu 5.5. minētajā gadījumā, kad Kopsapulces sasaukšanu var pieprasīt jebkurš biedrs.

6.5. Kopsapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojis vairākums no Kopsapulcē klātesošajiem Biedrības biedriem.

6.6. Kopsapulce:
6.6.1. apstiprina Biedrības saimnieciskās darbības gada budžetu;
6.6.2. lemj jautājumus par Biedrības simbolikas apstiprināšanu vai izmainīšanu;
6.6.3. lemj jautājumus par Biedrības Statūtu grozījumu priekšlikumiem, kas tiek iesniegti apstiprināšanai Valdē;
6.6.4. ievēl Valdes locekli, kā arī lemj jautājumus par Valdes locekļa atcelšanu, ja kāds no esošajiem Valdes locekļiem izstājies no Biedrības biedriem vai atteicies būt par Valdes locekli;
6.6.5. ir tiesīga atcelt Vadītāja un Valdes lēmumus, noteikumus, rīkojumus un citus aktus;
6.6.6. izskata Biedrības Vadītāja, Valdes atskaites un ziņojumus;
6.6.7. izlemj jautājumu par Valdes locekļu atalgojumu;
6.6.8. pieņem lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu. 
6.6.3. un 6.6.8. punkta jautājumos lēmumus Biedrības kopsapulce pieņem ar ne mazāk kā divām trešdaļām (2/3) Kopsapulcē klātesošo biedru balsīm.


VALDE

6.7. Kopsapulču starplaikā Biedrība pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde, kura sastāv no 3 locekļiem.
6.7.1. Valdes locekļiem tiek piešķirtas atsevišķās pārstāvības tiesības.

6.8. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības Vadītāju, kurš organizē Valdes un Biedrības darbu. 

6.9. Valdes locekļu kandidātus izvirza Biedrības biedri. Valdes locekļi tiek ievēlēti ar vienkāršu balsu vairākumu. Valdes locekļus ievēl uz nenoteiktu laiku. 

6.10. Valdes sēdes sasauc Biedrības Vadītājs pēc vajadzības, par to paziņojot Valdes locekļiem 7 (septiņas) dienas iepriekš, bet ne retāk kā vienu (1) reizi sešos (6) mēnešos.

6.11. Valde:
6.11.1. lemj par Biedrības biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
6.11.2. izlemj kārtējos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, sagatavo Kopsapulcē izskatāmos jautājumus, organizē Kopsapulču lēmumu izpildi;
6.11.3. pārvalda Biedrības finanses, lemj par finanšu piesaistīšanu un izlietojumu;
6.11.4. lemj par Biedrības biedru naudu apjomu un nepieciešamības gadījumā par papildus finansējuma piesaisti no Biedrības biedriem un ārējiem avotiem noteiktu projektu īstenošanai;
6.11.5. sastāda Biedrības darbības plānus, nosakot Biedrības darbības prioritātes, un pārskatus;
6.11.6. Kontrolē Biedrības Vadītāja darbu un Biedrības attīstības gaitu;
6.11.7. reizi gadā sniedz Biedrības biedru kopsapulcei pārskatu par savu darbību;
6.11.8. atbild par Kopsapulcē apstiprinātā budžeta plāna izpildi.

6.12. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās visi Valdes locekļi. Valde pieņem lēmumus ar Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 


Biedrības Vadītājs

6.13. Biedrības darba organizēšanai un lēmumu realizēšanai Valde ievēl Biedrības Vadītāju, kas organizē Kopsapulces un Valdes lēmumu izpildi.

6.14. Biedrības Vadītājs darbojas saskaņā ar Valdes un Kopsapulces pieņemtajiem lēmumiem, noteikumiem, nolikumiem un citiem uzdevumiem.

6.15. Biedrības Vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību un tā intereses vienpersoniski, ja tas veicina Biedrības attīstību. 
 
6.16. Biedrības Vadītāja uzdevumos ietilpst:  

6.16.1. Biedrības darbības vadīšana Kopsapulču un Valdes sapulču starplaikos;
6.16.2. darbības ar Biedrības rīcībā nodoto mantu, darījumus slēgšana Biedrības vārdā Biedrības vajadzībām saskaņā ar Valdes lēmumiem un norādījumiem;
6.16.3. Biedrības biedru darbu koordinēšana;
6.16.4. dažādu projektu realizācija saskaņā ar Valdes lēmumiem;
6.16.5. Biedrības biedru regulāra informēšana par Valdes lēmumiem un to izpildi;
6.16.6. kontroles veikšana pār Biedrības saimniecisko darbību, kā arī Biedrības administratīvo dienestu (lietvedība, grāmatvedība u.c.) darbību;
6.16.7. Biedrības darbībai nepieciešamo pilnvaru, apliecību, noteikumu un rīkojumu izdošana;
6.16.8. sadarbība ar valsts, pašvaldību, kā arī privātajām institūcijām Biedrības interesēs;
6.16.9. pilda citus Valdes un Kopsapulces uzdevumus.


7.nodaļa. Biedrības biedru tiesības un pienākumi.

7.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
7.1.1. saņemt Apliecību par viņa uzņemšanu Biedrības biedros,
7.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē,
7.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības lēmumiem, noteikumiem un rīkojumiem,
7.1.4. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tā uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
7.1.5. ar savu aktīvu rīcību atbalstīt Biedrības uzdevumu realizēšanu un mērķu sasniegšanu.
7.1.6. personiski piedalīties jautājumu apspriešanā, kas skar viņa darbību vai intereses.
7.2. Biedrības biedru pienākumi:
7.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedrības biedru kopsapulces un Valdes lēmumus, noteikumus un rīkojumus, 
7.2.2. regulāri maksāt Biedrības biedra naudu un Valdes vai Biedrības kopsapulces noteiktos maksājumus noteiktajā apmērā un kārtībā,
7.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
7.2.4. ievērot Biedrībā pieņemtos noteikumus un lēmumus, kuros tiek norādīti visu Biedrības biedra pienākumi.
7.2.5. popularizēt Biedrības mērķus, aizstāvēt tās labo slavu.
7.2.6. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības vai Biedrības biedru interesēm.
7.3. Saistības Biedrības biedram var noteikt ar Biedrības biedru kopsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot Biedrības biedram saistības, kas atšķiras no citu Biedrības biedru saistībām, ir nepieciešama šā Biedrības biedra piekrišana.
7.3.1. Biedrības biedrs, kam noteiktas biedra saistības kas atšķiras no citu Biedrības biedru saistībām, un viņš šīm saistībām ir piekritis, pilda savus pienākumus bez atlīdzības.8. nodaļa. Biedrības biedru nauda

8.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī, biedra naudas apmēru nolemj Valde atsevišķā lēmumā un tā var tikt mainīta Valdei pieņemot jaunu lēmumu par biedra naudas apmēru.
8.2. Biedrības biedra nauda jāsamaksā līdz katra mēneša 17.datumam.
8.3. Izmaiņas par Biedrības biedru naudas apmēra izmaiņām Valde izziņo ne vēlāk kā divas nedēļas līdz tekošā mēneša beigām.
8.4. Biedrības biedru nauda un Biedrībā biedru iestāšanās nauda tiek izmantota Biedrības mērķiem, kā arī Biedrībai nepieciešamā inventāra iegādei un Biedrības dalībai vai organizēšanai pasākumos, kas veicina Biedrības mērķu sasniegšanu.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.10.nodaļa. Biedrības simbolika un zīmogs.

10.1.Biedrībai ir sava simbolika.
10.2.Biedrībai ir savs zīmogs, kurā ir attēlota Biedrības simbolika.
10.3.Biedrības juridiskā adrese ir Jelgava, Siena ceļš 16.Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Jelgavā, 2008.gada 18.martā